O NAS

Strona Główna

O nas


CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO MULTIEDUKATOR jest niepubliczną placówką kształcenia ustaiwcznego, prowadzącą kształcenie w formach pozaszkolnych, umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych prowadzącą kursy, szkolenia i inne formy edukacyjne. Decyzją z dnia 30.12.2016 Starosty Skarżyskiego CKU MULTIEDUKATOR na podstawie art. 82 ust. 1 ust. 3 i 3a w związku z art. 5e ustawy z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późniejszymi zmianami) została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod nazwą CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ,,MULTIEDUKATOR".znak: EK.4330.29.2016


Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn. z.m.) Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zawiadamia, iż instytucja szkoleniowa: Centrum Kształcenia Ustawicznego ,,Multiedukator" została wpisana w dniu 09.01.2017 do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.26/ 00011/2017.


REFERENCJE

Copyright ©2019 CKU, All Rights Reserved.