Get Adobe Flash player
Home "Światło Nadziei"

PROJEKT "ŚWIATŁO NADZIEI"


Projekt „Światło nadziei” realizowany w partnerstwie ze Świętokrzyskim
Centrum Innowacji  i Transferu Technologii w Kielcach
współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Działania 6.1.1. PO KL
na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Kompleksowe przygotowanie 605 osób pozostających bez zatrudnienia
do wejścia/powrotu na rynek pracy, przystosowania ich kwalifikacji do aktualnych
wymogów regionalnej gospodarki i zwiększenie ich szans na zatrudnienie.


CELE SZCZEGÓŁOWE:


1. Wzmocnienie postaw aktywnych i zwiększenie motywacji do poszukiwania
nowego miejsca pracy.

2. Zapewnienie wiedzy specjalistycznej i uprawnień do wykonywania nowych zawodów.

3. Wyposażenie w umiejętności, które dają realną szansę wykonywania
zawodu poprzez ścisłe powiązanie kierunków szkoleń z potrzebami regionalnego rynku
pracy i planów rozwoju gospodarczego regionu.

4. Wzrost mobilności, gotowości na zmiany niezbędnej w sytuacji przedłużającego się
pozostawania bez pracy.

ADRESACI  PROJEKTU:

Projekt jest skierowany do 605 dorosłych osób pozostających bez pracy,
w tym - osób zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy:
- 30% uczestników projektu stanowić będą osoby do 25 roku życia
(a w przypadku osób, które ukończyły szkołę wyższą – do 27 roku życia),
- 45% uczestników projektu stanowić będą osoby powyżej 45 roku życia,
- 10% uczestników projektu stanowić będą osoby, które utraciły zatrudnienie
z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
- 15% uczestników projekty stanowić będą osoby pozostające bez zatrudnienia
niewymienione powyżej

SZKOLENIA:

- AutoCAD – 6 edycji x 120 godz. w grupach 20-osobowych
- Operator Kamery Termowizyjnej - 7 edycji x 43 godz. w grupach 15-osobowych
- Monter Instalacji Wykorzystującej Odnawialne Źródła Energii– 4 edycje x 76 godz.
w grupach 15-osobowych
- Pełnomocnik Jakości TUV – 4 edycje x 84 godz. w grupach 20-osobowych
- Specjalista Kadr i Płac - 4 edycje x 100 godz. w grupach 20-osobowych
- Kosztorysant 4 edycje x 130 godz. w grupach 20-osobowych
- Asystent Jakości PCBC- 4 edycje x 80 godz. w grupach 20-osobowych

Wszystkie szkolenia zakończą się egzaminem i wydaniem, zgodnie z zasadami określonymi
przez MEN, zaświadczeń potwierdzających zdobyte kwalifikacje zawodowe.
Dodatkowo: szkolenia AutoCad zakończy się uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu
AUTODESK honorowanego w obszarze certyfikowania EMEA (Europe, Middle East, Africa).
Szkolenia: Pełnomocnik Jakości TUV i Asystent Jakości PCBC zakończą się uzyskaniem
certyfikatów Pełnomocnika Jakości TUV i Asystenta Jakości PCBC uprawniających do pracy
na samodzielnych stanowiskach odpowiedzialnych za badania zgodności procedur
z wymaganiami standardów norm serii ISO 9000. Realizacja szkoleń powierzona zostanie kadrze
wykładowczej z Zabrza i Warszawy, posiadającej uprawnienia ośrodków certyfikujących.